Beleidsplan

Inleiding

In dit beleidsplan 2019-2029 vindt u de uitgangspunten van het Henk Scholten Fonds.

Het Henk Scholten Fonds is opgericht om een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid en leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschappen van Vasse, Mander en Hezingen, waarbij door de Stichting toegekende subsidies uitsluitend ten goede mogen komen aan genoemde dorpsgemeenschappen.

  • We verstrekken subsidies die net even “de kersen op de taart” kunnen zijn voor het realiseren van activiteiten die de saamhorigheid en leefbaarheid binnen onze gemeenschap bevorderen;
  • We ondersteunen in financiële zin activiteiten en initiatieven die het dorp leuker en gezelliger kunnen maken, waarbij we “Gemeenschapszin” en “Noaberschap” hoog in het vaandel hebben staan;
  • We kunnen een financiële injectie geven aan initiatieven waarbij onze jeugd, nog meer betrokken raakt bij het dorpsgebeuren;
  • We ondersteunen initiatieven die de aantrekkingskracht van ons dorp bevorderen;
  • We maken ons sterk voor projecten of activiteiten, waarbij de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang is.

Ontstaan

Het Henk Scholten Fonds is voortgekomen uit het project OosteriksErf.

De projectmatige ontwikkeling van deze natuurspeelplaats was in eerste instantie een initiatief van de Dorpsraad Vasse, die het project in 2014 overdroeg aan de Stichting Heemkunde Vasse, Mander, Hezingen.  Na realisatie werd de natuurspeelplaats in 2019 weer teruggegeven aan de eigenaar van de ondergrond, Landschap Overijssel.

De Historische Kring Vasse Mander Hezingen heeft tezamen met de projectleiders van het OosteriksErf besloten om de overgebleven financiële middelen terug te laten vloeien naar de dorpsgemeenschap Vasse Mander en Hezingen. Hiertoe werd een specifiek fonds opgericht onder de noemer van Het Henk Scholten Fonds.

 

Wie Henk Scholten zegt, zegt Vasse

Bij de meeste (oudere) inwoners van Vasse is de naam Henk Scholten wel een begrip. Henk werd op 1 juni 1939 geboren in Vasse aan de Denekamperweg, waar hij op 27 mei 2002 overleed. Vasse was alles voor Henk. Of je hem nu nodig had bij de voetbalvereniging, de muziek, de Pareldagen, bij een jubileum van de klootschieters-vereniging, voor het uitzetten van wandelroutes, bij natuurorganisaties of als begeleider van asielzoekers. Als het om Vasse ging, zei Henk nooit “nee”. Hij had de gave om mensen “voor zich te winnen” door zijn open houding, zijn sociale betrokkenheid en zijn interesse in de ander. Henk was een man die iedereen kon boeien met zijn verhalen, zijn gulle lach, zijn diepe gevoel voor rechtvaardigheid en zijn grote hart voor alles wat met Vasse te maken had. Wij zijn trots dat we zijn naam aan onze stichting hebben mogen verbinden. We geven hem daarmee de waardering die hem toekomt.

Doelstelling/Missie

Het fonds wil een financiële stimulans geven voor de ontwikkeling van lokale initiatieven/projecten die de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen de leefgemeenschappen Vasse, Mander en Hezingen bevorderen. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Aanvraagprocedure/Beoordeling/

Communicatie/Verantwoording

In de periode 2019-2029 stelt het fonds jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale projecten of initiatieven. De hoogte van de totaal toe te kennen jaarlijkse subsidies wordt periodiek vastgesteld door het bestuur in relatie tot de financiële positie van het Fonds.

Subsidieaanvragen moeten vóór 31 maart van enig jaar worden ingediend, uitsluitend via een verplicht te gebruiken format (“subsidieaanvraag”), dat terug te vinden is op onze website www.henkscholtenfonds.nl. Overige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

In april van datzelfde jaar worden de aanvragen door het bestuur beoordeeld en wordt zo nodig nadere en/of ontbrekende informatie opgevraagd. Vóór 1 mei daaropvolgend worden betrokkenen geïnformeerd over het al dan niet toekennen van subsidies. Alle verdere correspondentie/communicatie gaat via ons mailadres henkscholtenfonds@gmail.com.

Na afronding van een activiteit en/of project moet een kort financieel en inhoudelijk verslag worden opgestuurd naar de Stichting (indien mogelijk met foto’s). Bij subsidies groter dan € 1000, = dient na afronding van het project een eindrapportage inclusief een financiële verantwoording middels betaalbewijzen te worden verstrekt aan het bestuur, waaruit blijkt, dat de activiteiten en/of prestaties, waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd.

Reeds toegekende en door het Fonds betaalde subsidies kunnen uiteraard worden teruggevorderd als activiteiten of projecten niet worden uitgevoerd of stopgezet.

Een inhoudelijk overzicht van activiteiten/projecten, die mede dankzij de toegekende subsidies van het Henk Scholten Fonds gerealiseerd konden worden, wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van het Fonds.

Organisatie

Het Henk Scholten Fonds staat sinds 6 juli 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72082038 en is statutair gevestigd op het adres Denekamperweg 195 te Vasse. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bankrelatie: Rabobank rekeningnummer: NL79 RABO 0331 3910 82

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: Mw. J.R.E. Kemna
Secretaris: Mw. D.S. Voorhuis
Penningmeester: Dhr. A.J.M.  Hofman

 

Het bestuur vervult de werkzaamheden onbezoldigd en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen, het toekennen van subsidies en het bepalen van de hoogte van de subsidie. Ze komt hiertoe ten minste één keer per jaar samen in april (indien nodig vaker).

Communicatie

Op de website www.henkscholtenfonds.nl is de volgende informatie over het fonds te vinden:

  1. Wie was Henk Scholten
  2. Wat is onze doelstelling als stichting
  3. Wilt u ook meeprofiteren? Subsidie aanvragen
  4. Reeds door Het Henk Scholten Fonds gewaardeerde initiatieven
  5. Vriend worden van het Henk Scholten Fonds

Financiën

Het vermogen van Het Henk Scholten Fonds

Het Henk Scholten Fonds heeft de beschikking over een startkapitaal, voortkomend uit het project OosteriksErf. De Stichting heeft zich verplicht om genoemde financiële middelen geheel ten goede te laten komen aan toe te kennen subsidies die de saamhorigheid en leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschappen van Vasse, Mander en Hezingen bevorderen, met uitzondering van de jaarlijkse exploitatiekosten (bouw en onderhoud van de website, overige communicatiekosten, bankkosten etc.).

Het werven van gelden

De mogelijkheid bestaat om vriend van het Henk Scholten Fonds te worden middels een donatie. Dit is mogelijk via de betaalmodule op de website www.henkscholtenfonds.nl

Toekomst

De verwachting is dat het fonds met de huidige middelen en het jaarlijks uit te geven budget in ieder geval tien jaar kan bestaan. Mocht het vermogen groeien door de financiële bijdragen van de vrienden van het Henk Scholten Fonds dan blijft het fonds langer bestaan. De duur van dit beleidsplan komt overeen met de verwachte levensduur van het Henk Scholten Fonds. Indien noodzakelijk wordt het beleidsplan tussentijds aangepast.